รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2564

รายละเอียด

team code : rj84pgd

อ.บุณฑริก รอดบำรุง  084-1782151 และ 081-3852467

ขอหัวหน้าห้องติดต่อครูมาด้วยค่ะ

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน