รายละเอียด

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ / Creative Writing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13044006
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนเชิงสร้างสรรค์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Creative Writing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การเขียนเชิงสร้างสรรค์

อาจารย์ผู้สอน