รายละเอียด

คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ นศ.วศ.บ.กผ.SEC_1 / Computer Aided Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ นศ.วศ.บ.กผ.SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Aided Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

TEAMS CODE :xwosu85

รายวิชา - คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ นศ.วศ.บ.กผ.SEC_1

อาจารย์ผู้สอน