รายละเอียด

เขียนแบบวิศวกรรม SEC_1 วศ.บ.ฟฟ.เทียบโอน1 / Engineering Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบวิศวกรรม SEC_1 วศ.บ.ฟฟ.เทียบโอน1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

teams code : fikz5il

รายวิชา - เขียนแบบวิศวกรรม SEC_1 วศ.บ.ฟฟ.เทียบโอน1

อาจารย์ผู้สอน