รายละเอียด

คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ SEC2 วศ.บ.กผ. / Computer Aided Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ SEC2 วศ.บ.กผ.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Aided Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Teams Code : w1gekaq

รายวิชา - คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ SEC2 วศ.บ.กผ.

อาจารย์ผู้สอน