รายละเอียด

สถาปัตยกรรมและระบบคอมพิวเตอร์ / Computer System and Architectures

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถาปัตยกรรมและระบบคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer System and Architectures
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - สถาปัตยกรรมและระบบคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน