รายละเอียด

ทฤษฎีฟัซซีเซต / Fuzzy Set Theory

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE151
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทฤษฎีฟัซซีเซต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fuzzy Set Theory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชานี้จัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเลือก เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้เลือกเรียน และนำความรู้เกี่ยวกับฟัซซีเซตไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบความฉลาดเชิงคำนวณ ซึ่งเป็นวิทยาการที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคตของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีฟัซซีเซต การดำเนินการในฟัซซีเซต เลขคณิตเชิงฟัซซี ความสัมพันธ์ในรูปแบบฟัซซี ทฤษฎีความเป็นไปได้ ฟัซซีลอจิก การประยุกต์ใช้ฟัซซีเซต

Study of basic concept of Fuzzy Set, Fuzzy Set Operations, Fuzzy Numbers, Fuzzy Relations, Possibility Theory, Fuzzy Logic, Problem solving with Fuzzy Sets.

 

หนังสือประกอบการสอน:

[1] George J. Klir and Bo Yuan, Fuzzy Sets Fuzzy Logic: Theory and Applications, USA: Prentice Hall PTR, 1995.

[2] Jyh-Shing Roger Jang, Chuen-Tsai Sun, and Eiji Mizutani, Neuro-Fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence, USA: Prentice Hall, 1997.

 

รายวิชา - ทฤษฎีฟัซซีเซต

1. ฟัซซีเชตเบื้องต้น
1.1 แนวคิดจากเซตปกติมาสู่ฟัซซีเชต
1.2 ชนิดของฟัซซีเซต

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

1.3 คุณลักษณะของฟัซซีเชต
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

1.4. ดีคอมโพซิชันและการขยาย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

2. การดำเนินการในฟัซซีเซต
2.1 คอมพลีเมนต์
2.2 อินเตอร์เซกชัน
2.3 ยูเนียน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

2.4 ตัวดำเนินการหาผลรวม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

2.5 ฟัซซีเพอร์เซ็ปทรอน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

3. เลขคณิตเชิงฟัซซี
3.1 ตัวเลขฟัซซี
3.2 การคำนวณค่าแบบช่วง
3.3 การคำนวณตัวเลขฟัซซี
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

4. ทฤษฏีความเป็นไปได้
4.1 การวัดแบบฟัซซี

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

4.2 ทฤษฎีพิสูจน์หลักฐาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

5. ความสัมพันธ์แบบฟัซซี
5.1 พื้นฐานของความสัมพันธ์
5.2 ความสัมพันธ์แบบไบนารี

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

6. ฟัซซีลอจิก
6.1 ฟัซซีประพจน์
6.2 การลงความเห็น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

7. การประยุกต์ใช้ฟัซซีเชต
7.1. ระบบฟัซซี

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

7.2 การควบคุมแบบฟัซซี
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

สอบย่อย และอภิปรายงานที่มอบหมาย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แสดงวิธีทำ ถาม-ตอบข้อสงสัย ทำแบบฝึกหัดและเฉลย

อาจารย์ผู้สอน