รายละเอียด

เตรียมโครงงานวิศวกรรม / Pre-Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME119 SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตรียมโครงงานวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

นศ.เข้าห้องเรียนผ่าน Ms teams โดยใช้รหัสคือ 

k43k21e 

รายวิชา - เตรียมโครงงานวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน