รายละเอียด

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ / English for Professionals

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC104_SEC_02
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Professionals
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Code: aexz5vw

รายวิชา - ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

อาจารย์ผู้สอน