รายละเอียด

English for Life Skills / ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102_SEC_24
  • ชื่อรายวิชา(TH) : English for Life Skills
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Code:kxo5jh9

รายวิชา - English for Life Skills

อาจารย์ผู้สอน