รายละเอียด

การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม / Fundamental of Engineering Training

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 55 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Engineering Training
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

การใช้เจาะ
ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นที่ 10

กิจกรรม : อธิบายและสาธิต

ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นที่ 11
กิจกรรม : อธิบายและสาธิต

ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบื้องต้นด้วยการเชื่อมไฟฟ้าลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊ก
กิจกรรม : อธิบายและสาธิต

ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบื้องต้นด้วยการเชื่อมแก๊ส
กิจกรรม : อธิบายและสาธิต

ปฏิบัติงานโลหะเบื้องต้น
กิจกรรม : อธิบายและสาธิต

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน