รายละเอียด

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ / Research Methodology in Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACC402
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Research Methodology in Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

รายวิชา - วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการออกแบบ
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และประเภท ของงานวิจัยทางการออกแบบ
วิจัยเชิงทดลอง วิจัย R&D
กิจกรรม : สื่อ e book
กิจกรรม active learning ปฏิบัติการเขียนภาพผังความคิด
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 1 เรื่อง จรรยาบรรณของนักวิจัยที่สัมพันธ์กับจรรยาบรรณของการออกแบบ ทรัพย์สินทางปัญญา
กิจกรรม : กิจกรรม active learning วิเคราะห์ตนเอง
สื่อ e book
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ เรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัย
กิจกรรม : กิจกรรม Collaborative กำหนดปัญหาการวิจัย
สื่อ e book
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 2 เรื่อง การสร้างกรอบคิดในการวิจัยออกแบบ
กิจกรรม : กิจกรรม Collaborative สร้างกรอบคิดในการวิจัยทางการออกแบบ
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 2 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลเพื่อการออกแบบ
กิจกรรม : กิจกรรมสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์รายงานวิจัย
สื่อ e book
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 2 เรื่อง การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรม : กิจกรรม active learning กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเขียนวิธีการดำเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูล
สื่อ e book
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 3 การเขียนโครงร่างวิจัยและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เรื่อง โครงร่างงานวิจัยและส่วนประกอบ

กิจกรรม : กิจกรรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย
สื่อ กรณีศึกษา
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 3 เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัย
กิจกรรม : กิจกรรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย
สื่อ กรณีศึกษา
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยเรียนที่ 3 เรื่อง การสร้างเครื่องมือวิจัยทดลอง แบบบันทึก แบบทดลอง และ แบบสังเกต
กิจกรรม : กิจกรรม Collaborative สร้างเครื่องมือวิจัย
สื่อ e book
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 3 การสร้างเครื่องมือวิจัย R&D แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
กิจกรรม : กิจกรรม Collaborative สร้างเครื่องมือวิจัย
สื่อ e book
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
เรื่อง สถิติที่ใช้ในการวิจัยออกแบบ

กิจกรรม : กิจกรรม Collaborative วิเคราะห์การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
สื่อ e book
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 4 เรื่อง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
กิจกรรม : กิจกรรม Collaborative วิเคราะห์ข้อมูล
สื่อ e book
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 5 การนำเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายการอ้างอิง/บรรณานุกรม

กิจกรรม : กิจกรรม active learning
นำเสนองานวิจัย
สื่อ e book
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 5 เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัย
กิจกรรม : กิจกรรม active learning
เขียนรายงานวิจัย
สื่อ e book
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

หน่วยเรียนที่ 5 เรื่อง การเขียนบทความวิจัย และ การเขียนบทความวิชาการ
กิจกรรม : กิจกรรม active learning
เขียนบทความวิจัย
สื่อ e book
สรุป บรรยาย ใช้ ppt

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน