รายละเอียด

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า / Fundamental of Electrical Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ใช้สำหรับสอนห้อง ( ENGEE103_SEC_3 - วศ.บ.อส.(4ปี) 2)                              

รายวิชา ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า Fundamental of Electrical Engineering 

สอนโดย ผศ.วิสูตร อาสนวิจิตร 

รายวิชา - หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน