รายละเอียด

โปรแกรมระบบ / System Progrmming

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04232209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โปรแกรมระบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : System Progrmming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชา - โปรแกรมระบบ

อาจารย์ผู้สอน