รายละเอียด

ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล / Computer and Data Security

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer and Data Security
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Team code : i3pujwz

รายวิชา - ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล

ความไม่ปลอดภัย, ความปลอดกัย และการรักษาความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ แนวโน้มด้านความปลอดภัย
กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การสอนแบบ สัมมนา (Seminar)

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. VDO

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบกลาง ภาค

วิทยาการรหัสลับ แบบต่างๆ
- ระบบกญุแจอสมมาตร
กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Software CrypTool

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบกลาง ภาค

วิทยาการรหัสลับ แบบต่างๆ
- ระบบกญุแจแบบสมมาตร
กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Software CrypTool

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบกลาง ภาค

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การสอนแบบ สัมมนา (Seminar)

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบกลาง ภาค

ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์ (Overview of Security Problems In Computer Information System)
- จุดประสงค์ของระบบการรักษาความ ปลอดภัย
- ชนิดของข้อผิดพลาดในระบบการ รักษาความปลอดภัย
- ชนิดของภัยคุกคาม (Threats) ที่มี ต่อระบบคอมพิวเตอร์
- ภัยคุกคามที่มีต่อระบบต่าง ๆ
- การฝังสัญญาณลายน้ำ

กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบกลาง ภาค

ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์ (Overview of Security Problems In Computer Information System)
- จุดอ่อนของระบบคอมพิวเตอร์
- ปัจจัยทางด้านบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง กับระบบการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมระบบความปลอดภัย

กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Kali Linux

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบกลาง ภาค

ลักษณะภัยคุกคามที่มีต่อ ระบบคอมพิวเตอร์
- การวิเคราะห์ภัยคุกคามของระบบ โดยใช้วิธีการสุ่ม
- เทคนิคการเจาะ Web Application ของ Hacker
- ลักษณะของภัยคุกคามที่มีต่อระบบ คอมพิวเตอร์
- การสร้างแผนผังภัยคุกคามที่มีต่อ ระบบ
- การวางแผนเพื่อการรักษาความ ปลอดภัยของระบบ


กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน กรณีศึกษา

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Kali Linux

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบกลาง ภาค

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

ความปลอดภัยในระบบ เครือข่าย (Network Security)
- การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย – อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Network
- ประโยชน์ในการใช้ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
- ชนิดของระบบเครือข่าย
- โครงสร้างในการเชื่อมต่อของระบบ เครือข่าย
- ภัยคุกคามที่ทีต่อระบบเครือข่าย
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้าน ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในระบบเครือข่าย
- การควบคุมการอนุญาตให้เข้ามาใน ระบบ
- การตรวจสอบความถูกต้องระบบ คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน กรณีศึกษา

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Kali Linux

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบปลาย ภาค

ความปลอดภัยในระบบ เครือข่าย (Network Security)
- การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย – อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Network
- ประโยชน์ในการใช้ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
- ชนิดของระบบเครือข่าย
- โครงสร้างในการเชื่อมต่อของระบบ เครือข่าย
- ภัยคุกคามที่ทีต่อระบบเครือข่าย
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้าน ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในระบบเครือข่าย
- การควบคุมการอนุญาตให้เข้ามาใน ระบบ
- การตรวจสอบความถูกต้องระบบ คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน กรณีศึกษา

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Kali Linux

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบปลาย ภาค

ความปลอดภัยของระบบ ฐานข้อมูล (Database Security)
- ความหมายของการรักษาความ ปลอดภัย
- วัตถุประสงค์ของการรักษาความ ปลอดภัย
- ข้อคํานึงในการรักษาความปลอดภัย ระบบฐานข้อมูล
- การติดตามและควบคุมการใช้งาน ฐานข้อมูล
- การสร้างระบบรักษาความปลอดภัย สําหรับผู้ใช้
- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Kali Linux

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบปลาย ภาค

ความปลอดภัยของระบบ ฐานข้อมูล (Database Security)
- การโจมตีระบบฐานข้อมูล
- ปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลจากการ วิเคราะห์ข้อมูล
- ปัญหาการรั่วไหลความลับของข้อมูล จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ เป็นความลับเข้าด้วยกัน
- ระบบฐานข้อมูลที่เป็นอยู่บน ระบบปฏิบัติการที่ปลอดภัย
- การรักษาความปลอดภัยของระบบ ฐานข้อมูลโดยการใช้วิธี Integrity Lock
- ระบบการตรวจสอบการซื้อขายแบบ ออนไลน์
- สิ่งที่ต้องคําถึงในการนําระบบ Database มาใช้ในการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล
- การรับรองความปลอดภัยของระบบ ฐานข้อมูลโดยใช้มาตรฐาน TCSECกิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Kali Linux

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบปลาย ภาค

กรณีศึกษาทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Kali Linux

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบปลาย ภาค

กรณีศึกษาทดสอบเจาะระบบเครือข่าย WiFi
กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Kali Linux

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบปลาย ภาค

กรณีศึกษาทดสอบเจาะระบบ Web Site
กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Kali Linux

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบปลาย ภาค

ความปลอดภัยของข้อมูลในอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
กิจกรรม : การสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ใบงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร ประกอบการสอน
2. หนังสือ
3. Power Point
4. Kali Linux

ประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/ สอบย่อย
2. การสังเกต พฤติกรรม
3. การประเมิน การบ้าน
4. การสอบปลาย ภาค

สอบปลายถาค
กิจกรรม : สอบปลายถาค

อาจารย์ผู้สอน