รายละเอียด

อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง / IoT: Internet of Things

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE150
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : IoT: Internet of Things
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Team code : 3e66zfy

รายวิชา - อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง

แนะนําประมวลลักษณะวิชา
บทนำ
กิจกรรม : - บรรยาย
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์

โครงสร้างและสถาปัตยกรรม ของ อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรม โปรโตคอล การจัดเก็บ ข้อมูล มาตรฐานและระบบรักษา ความปลอดภัย IoT ชนิดต่างๆ เช่น Lora WiFi
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดใน/นอกชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์

แนะนํา โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของ ESP8266 พอร์ต รีจิสเตอร์ การ อัพเฟิร์มแวร์ การเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ภายนอก เช่น LCD KEYPAD และการเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 ด้วย ARDUINO IDE
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดใน/นอกชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- บอร์ดทดลอง IoT ESP8266 และอุปกรณ์

แนะนํา โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของ ESP8266 พอร์ต รีจิสเตอร์ การ อัพเฟิร์มแวร์ การเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ภายนอก เช่น LCD KEYPAD และการเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 ด้วย ARDUINO IDE
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดใน/นอกชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- บอร์ดทดลอง IoT ESP8266 และอุปกรณ์

หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 ด้วยภาษา ARDUINO
- การเขียนโปรแกรมรับค่า สวิทช์
- การเขียนโปรแกรมควบคุม หลอดไฟและรีเลย์ LCD
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดใน/นอกชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- บอร์ดทดลอง IoT ESP8266 และอุปกรณ์

หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม ESP8266 ด้วยภาษา ARDUINO
- การเขียนโปรแกรมรับค่า สวิทช์
- การเขียนโปรแกรมควบคุม หลอดไฟและรีเลย์ LCD
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดใน/นอกชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- บอร์ดทดลอง IoT ESP8266 และอุปกรณ์

การเขียนโปรแกรม รับส่งข้อมูล ระหว่าง ESP8266 กับ Web Server ผ่านทาง WiFi ด้วยภาษา HTML,PHP และ ARDUINO IDE
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดใน/นอกชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- บอร์ดทดลอง IoT ESP8266 และอุปกรณ์

ติดตั้ง IOT Blynk Server บนระบบปฏิบัติการ Uuntu 18.04
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง

สื่อที่ใช้
- เอกสารการติดตั้ง
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- CD Ubuntu 18.04 Server

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

การเชื่อมต่อ ESP8266 กับ Free Android or IOS Mobile Application (Blynk) การควบคุมการปิดเปิด หลอดไฟ ด้วย มือถือ ผ่าน IoT Blynk Local Server
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดใน/นอกชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- บอร์ดทดลอง IoT ESP8266 และอุปกรณ์

การเชื่อมต่อ ESP8266 กับ Free Android or IOS Mobile Application (Blynk) การอ่านค่าจะเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อ แสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Proteus โปรแกรม ARDUINO IDE
- บอร์ดทดลอง IoT ESP8266 และอุปกรณ์ เชื่อมต่อ และเซ็นเซอร์ต่างๆ

การเชื่อมต่อ ESP8266 กับ Free IoT Server เช่น NETPIE ANTU IOT Tweet แสดงผลผ่าน Web Browrser
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Proteus โปรแกรม ARDUINO IDE
- บอร์ดทดลอง IoT ESP8266 และอุปกรณ์ เชื่อมต่อ และเซ็นเซอร์ต่างๆ

การเชื่อมต่อ ESP8266 กับ Free IoT Server เช่น NETPIE ANTU IOT Tweet แสดงผลผ่าน Web Browrser
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Proteus โปรแกรม ARDUINO IDE
- บอร์ดทดลอง IoT ESP8266 และอุปกรณ์ เชื่อมต่อ และเซ็นเซอร์ต่างๆ

นําเสนอ วิธีการประยุกต์ใช้งานIoT ด้วย ESP8266 กับชีวิตประจําวัน ด้วยภาษา ARDUINO IDE และจัดกลุ่มอภิปรายหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Proteus โปรแกรม ARDUINO IDE
- บอร์ดทดลอง IoT ESP8266 และอุปกรณ์ เชื่อมต่อ และเซ็นเซอร์ต่างๆ

นําเสนอ วิธีการประยุกต์ใช้งานIoT ด้วย ESP8266 กับชีวิตประจําวัน ด้วยภาษา ARDUINO IDE และจัดกลุ่มอภิปรายหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : - บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทําแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม Proteus โปรแกรม ARDUINO IDE
- บอร์ดทดลอง IoT ESP8266 และอุปกรณ์ เชื่อมต่อ และเซ็นเซอร์ต่างๆ

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน