รายละเอียด

การสั่งงานด้วยอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะเคลื่อนที่ / Smart Mobile Control

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE153
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสั่งงานด้วยอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะเคลื่อนที่
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Smart Mobile Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Team code : zu5gc9j

รายวิชา - การสั่งงานด้วยอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะเคลื่อนที่

แนะนำ
- NodeMCU ESP8266
- MIT App App Inventor 2
- สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ Android and IOS
กิจกรรม : - บรรยาย
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2

การสร้าง mobile application ด้วย MIT App Inventor เบื้องต้น
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2

สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) และ สัญญาณอนาลอก (Analog Signal)
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- esp 8266
- LED,VR

การเชื่อมต่อ Bluetooth, WiFi, Sensor,UART, I2C & SPI บน esp8266 เบื้องต้น
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2
- esp8266
- Bluetooth
- Sensor

สร้าง mobile application ด้วย MIT App Inventor เชื่อมต่อกับ NodeMCU ESP8266
เพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2
- esp8266
- Servo Motor

สร้าง mobile application ด้วย MIT App Inventor เชื่อมต่อกับ NodeMCU ESP8266
เพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2
- esp8266
- Servo Motor

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

NodeMCU ESP8266 กับ Firebase
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2
- esp8266

สร้าง mobile application ด้วย MIT App Inventor เชื่อมต่อกับ NodeMCU ESP8266 และ Firebase
เพื่อควบคุมอุณภูมิความชื้น
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2
- esp8266
- DHT22

สร้าง mobile application ด้วย MIT App Inventor เชื่อมต่อกับ NodeMCU ESP8266 และ Firebase
เพื่อควบคุมอุณภูมิความชื้น
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2
- esp8266
- DHT22

สร้าง mobile application ด้วย MIT App Inventor เชื่อมต่อกับ NodeMCU ESP8266 และ Firebase
เพื่อควบคุม Solid State Relay
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2
- esp8266
- Solid State Relay
- หลอดไฟฟ้า 220v

สร้าง mobile application ด้วย MIT App Inventor เชื่อมต่อกับ NodeMCU ESP8266 และ Firebase
เพื่อควบคุม Solid State Relay
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2
- esp8266
- Solid State Relay
- หลอดไฟฟ้า 220v

สร้าง mobile application ด้วย MIT App Inventor เชื่อมต่อกับ NodeMCU ESP8266 และ Firebase
สั้งงานด้วยเสียง
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2
- esp8266
- Solid State Relay
- หลอดไฟฟ้า 220v

สร้าง mobile application ด้วย MIT App Inventor เชื่อมต่อกับ NodeMCU ESP8266 และ Firebase
สั้งงานด้วยเสียง
กิจกรรม : - บรรยาย
- ปฎิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตัวอย่าง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- MIT App Inventor 2
- esp8266
- Solid State Relay
- หลอดไฟฟ้า 220v

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวน

สอบปลายภาค
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
กิจกรรม : สอบปลายภาค
ทฤษฎี
ปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน