รายละเอียด

ปฏิบัติงานเครื่องมือกลสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม ตาก / Machine Tool Practices for Industrial Professional

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE916
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติงานเครื่องมือกลสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม ตาก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tool Practices for Industrial Professional
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ขอให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มเรียน  ตามลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line App) 

เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ผ่านแอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App)

รายวิชา - ปฏิบัติงานเครื่องมือกลสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม ตาก


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน