รายละเอียด

การแปรรูปอาหาร 2 / Food Processing 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 9 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT003
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การแปรรูปอาหาร 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Processing 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การแปรรูปอาหาร 2

หน่วยที่ 1 อุตสาหกรรมอาหารในภาชนะปิดสนิท

1.1 ความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารในภาชนะปิดสนิท

ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการแปรรูปอาหารในภาชนะปิดสนิทและตรวจสอบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 1 อุตสาหกรรมอาหารในภาชนะปิดสนิท

1.2 ประเภทของอาหารและภาชนะบรรจุอาหารปิดสนิท

ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการแปรรูปอาหารในภาชนะปิดสนิทและตรวจสอบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 1 อุตสาหกรรมอาหารในภาชนะปิดสนิท

1.3 กระบวนการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท

ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการแปรรูปอาหารในภาชนะปิดสนิทและตรวจสอบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 1 อุตสาหกรรมอาหารในภาชนะปิดสนิท

1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิท

ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการแปรรูปอาหารในภาชนะปิดสนิทและตรวจสอบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
2.2 ประเภทของเครื่องดื่ม

ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการผลิตเครื่องดื่มและตรวจสอบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

2.3 กระบวนการผลิตเครื่องดื่มในอุตสาหกรรม
2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องดื่ม
ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการผลิตเครื่องดื่มและตรวจสอบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 3 อุตสาหกรรมน้ำตาล
3.1 แหล่งของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำตาล
3.2 ประเภทของน้ำตาลตามลักษณะการผลิต
3.3 กระบวนการผลิตน้ำตาล
3.4 การใช้น้ำตาลในอุตสาหกรรมอาหาร
ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการผลิตน้ำตาลและใช้น้ำตาลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 4 อุตสาหกรรมแป้ง
4.1 แหล่งของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแป้ง
4.2 ประเภทของแป้ง
4.3 กระบวนการผลิตแป้ง
4.4 การใช้แป้งในอุตสาหกรรมอาหาร
ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการผลิตแป้งและใช้แป้งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 5 อุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค
5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค
5.2 การสกัดน้ำมันบริโภค

ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการสกัดน้ำมันและตรวจสอบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 5 อุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค

5.3 กระบวนการทำให้น้ำมันบริสุทธิ์
5.4 การใช้น้ำมันบริโภคในอุตสาหกรรมอาหาร
ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการสกัดน้ำมันและตรวจสอบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 6 อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
6.1 หลักการแช่แข็งอาหาร
6.2 การเตรียมอาหารก่อนการแช่แข็ง

ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและตรวจสอบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 6 อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง

6.3 กระบวนการแช่เยือกแข็งอาหารและบรรจุภัณฑ์
6.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและตรวจสอบคุณภาพ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 7 อุตสาหกรรมอาหารที่ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปใหม่
7.1 หลักการแปรรูปแบบผสมผสาน (Hurdle)
7.2 หลักการให้ความร้อนแบบโอมมิก (Ohmic heating)
7.3 หลักการแปรรูปอาหารโดยใช้ความดันสูง (High Pressure)
7.4 หลักการแปรรูปอาหารโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ( Microwave)

ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการแปรรูปอาหารแบบอื่นๆ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 7 อุตสาหกรรมอาหารที่ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปใหม่

7.5 หลักการแปรรูปอาหารโดยเอ็กซ์ทรูเดอร์ (Extruder)
7.6 อาหารฉายรังสี (Food Irradiation)
7.7 กระบวนการแปรรูปอาหารแบบอื่นๆ
ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะการแปรรูปอาหารแบบอื่นๆ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วยPower Point
ฉายวิดิทัศน์ประกอบ
ทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

นำเสนอผลงานวิจัยใหม่ทางเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
กิจกรรม : นำเสนอด้วยPower Point

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน