รายละเอียด

ศิลปะการจัดดอกไม้เพื่องานธุรกิจอาหาร / Art in Flower Arrangement for Food Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN146
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการจัดดอกไม้เพื่องานธุรกิจอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art in Flower Arrangement for Food Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ศิลปะการจัดดอกไม้เพื่องานธุรกิจอาหาร

แนะนำรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นการออกแบบการจัดดอกไม้
- ความสำคัญของการออกแบบ
- คุญสมบัติของผู้ออกแบบการจัดดอกไม้
- กระบวนการออกแบบ
กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย /ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้
สื่อ : คอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นการออกแบบการจัดดอกไม้(ต่อ)
- หลักการออกแบบ/องค์ประกอบศิลป์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยายและรูปภาพดอกไม้ลักษณะต่าง ๆ /ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้สร้างสรรค์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดดอกไม้
- การเลือก การเตรียม และการใช้วัสดุอุปกรณ์การจัดดอกไม้

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยายวิ๊การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์และรูปภาพดอกไม้-ใบไม้ลักษณะต่าง ๆ /ฝึกปฏิบัติการประ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ ของจริง

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดดอกไม้
- การเลือก การเตรียม และการใช้วัสดุอุปกรณ์การจัดดอกไม้
- อุปกรณ์การตัดแต่ง ดอกไม้-ใบไม้
- วัสดุตกแต่งดอกไม้

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบเชิงธุรกิจ

ดอกไม้ – ใบไม้ที่ใช้ในการจัดดอกไม้
- ชนิดของก้านดอกไม้ – ใบไม้
- การเลือก การเตรียม และการดูแลรักษาดอกไม้ – ใบไม้

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้สร้างสรรค์

หลักการประกอบธุรกิจการจัดดอกไม้
- การวางแผนดำเนินการธุรกิจการจัดดอกไม้

กิจกรรม : บรรยายพร้อมหาตัวอย่างและรูปภาพประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
สื่อ : คอมพิวเตอร์ ชองจริง

หลักการประกอบธุรกิจการจัดดอกไม้
- การวางแผนดำเนินการธุรกิจการจัดดอกไม้

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย ฝึกปฏิบัติการดำเนินแผนธุรกิจการจัดดอกไม้
สื่อ : คอมพิวเตอร์

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดดอกไม้
- ขั้นตอนการจัดดอกไม้แบบทรงสูง
- ขั้นตอนการจัดดอกไม้แบบทรงเตี้ย
กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างและรูปภาพประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้ทรงสูงและทรงเตี้ยในแจกัน
สื่อ : คอมพิวเตอร์ power point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การจัดดอกไม้รูปแบบสากล
- การจัดดอกไม้ทรงกลม(โต๊ะประชุมหรือโพเดียม)

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างและรูปภาพประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้
สื่อ : คอมพิวเตอร์

การจัดดอกไม้รูปแบบสากล
- การจัดแบบครึ่งวงกลม( กระเช้าดอกไม้

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้ในกระเช้า
สื่อ : คอมพิวเตอร์

การจัดดอกไม้แบบไทย
- การจัดดอกไม้แบบผสมผสานกับงานใบตอง
- การร้อย การมัด การผูกดอกไม้สำหรับปักแจกัน

กิจกรรม : บรรยายและสาธิตขั้นตอนการผลิต ฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้สร้างสรรค์
สื่อ : คอมพิวเตอร์

หลักการจัดช่อดอกไม้
- เทคนิค วิธีการจัดช่อดอกไม้
- วิธีการผูกริบบิ้น แบบกลม(ป็อมๆ)
- การจัดช่อดอกไม้(แสดงความยินดี)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างและรูปภาพประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติการจัดช่อดอกไม้และวิธีการผูกโบว์แบบต่างๆ
สื่อ : คอมพิวเตอร์

หลักการจัดช่อดอกไม้
- วิธีการผูกโบว์แบบหูกระต่าย
- การจัดช่อดอกไม้ติดหน้าอก
- จัดช่อแบบสากล
- จัดแบบไทย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติการ
สื่อ : คอมพิวเตอร์

การจัดดอกบัวแบบธรรมชาติ
- การพับดอกบัว
การจัดดอกบัวแบบธรรมชาติ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างกระบวนการพับดอกบัวสำหรับจัดแจกัน

สอบปฏิบัติการจัดดอกไม้เพื่องานธุรกิจอาหาร
กิจกรรม : นักศึกษาสอบตามหัวข้อที่ได้จับฉลากรับมอบหมาย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน