รายละเอียด

งานเครื่องมือกล / Machine Tool

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานเครื่องมือกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tool
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - งานเครื่องมือกล

1. เครื่องมือกลเบื้องต้น

1.1 ความเป็นมาของเครื่องมือกล

1.2 ประเภทของเครื่องมือกล


กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

2. การความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกล

2.1 ความหมายของความปลอดภัย

2.2 ความปลอดภัยในโรงงาน

2.3 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย

2.4 อุปกรณ์ป้องกันภัย
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ
รายงาน

3. เครื่องมือทั่วไปในงานเครื่องมือกล

3.1 เครื่องมือวัดขนาด

3.2 เครื่องมือพื้นฐานงานเครื่องมือกล
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

4. เครื่องมือตัดและการลับคมเครื่องมือตัด

4.1 ดอกสว่านและการลับคม

4.2 มีดกลึงและการลับคม

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ
รายงาน

4. เครื่องมือตัดและการลับคมเครื่องมือตัด

4.3 มีดไสและการลับคม

4.4 การหล่อเย็นและถนอมคมเครื่องมือตัด
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

5. งานตัดโลหะ

5.1 เครื่องเลื่อยกล

5.2 เครื่องเลื่อยสายพาน

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

5. งานตัดโลหะ

5.3 เครื่องตัดไฮดรอลิกส์

5.4 การโลหะด้วยวิธีอื่นๆ

5.5 ข้อควรระวังในการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือกลตัดโลหะ

5.6 ความปลอดภัยในการทำงานตัดโลหะ
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

6. งานเจาะรูและการคว้านรูโลหะ


6.1 กรรมวิธีการเจาะโลหะ

6.2 การเจาะโลหะด้วยเครื่องเจาะ

6.3 ชนิดของเครื่องเจาะ

6.4 ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

6. งานเจาะรูและการคว้านรูโลหะ

6.5 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานเจาะ

6.6 ความเร็วรอบ ความเร็วตัด และอัตราป้อนในงานเจาะ

6.7 ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาเครื่องเจาะ

6.8 ความปลอดภัยในการทำงานเจาะโลหะ
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

7. งานกลึงโลหะ

7.1 ลักษณะของการขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องกลึง

7.2 ชนิดของเครื่องกลึง

7.3 ส่วนประกอบของเครื่องกลึง

7.4 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึง

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

7. งานกลึงโลหะ

7.5 ความเร็วรอบ ความเร็วตัด และอัตราป้อนในงานกลึง

7.6 รูปแบบของมีดกลึง

7.7 การกลึงโลหะในรูปแบบต่าง ๆ

7.8 ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาเครื่องกลึง

7.9 ความปลอดภัยในการกลึงโลหะ
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

8. งานกัดโลหะ

8.1 ลักษณะของการขึ้นรูปชิ้นงานโดยเครื่องกัด

8.2 ชนิดของเครื่องกัด

8.3 ส่วนประกอบของเครื่องกัด

8.4 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกัด

8.5 เครื่องกัดตั้ง และการใช้งาน
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

8. งานกัดโลหะ

8.6 เครื่องกัดนอน และการใช้งาน

8.7 ลักษณะของเครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องกัด

8.8 ความเร็วรอบ ความเร็วตัด และอัตราป้อนในงานกัดโลหะ

8.9 ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาเครื่องกัด

8.10 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

9. งานไสโลหะ

9.1 ลักษณะของการขึ้นรูปชิ้นงานโดยเครื่องไสโลหะ

9.2 ชนิดของเครื่องไสโลหะ

9.3 ส่วนประกอบของเครื่องไสโลหะ

9.4 อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องไสโลหะ

9.5 การคำนวณในงานไส

9.6 ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาเครื่องไสโลหะ

9.7 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไสโลหะ

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

10. งานเจียระไน

10.1 ลักษณะงานเจียระไน

10.2 ชนิดของเครื่องเจียระไน

10.3 ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไน

10.4 ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไน

10.5 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไน

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

ทบทวน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน