รายละเอียด

ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้ / Embedded System and Application

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE211
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Embedded System and Application
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ลิงค์สำหรับเข้าเรียนออนไลน์ใน MS Teams สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนใน SEC1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0CoDOYWXihjtAP56VQZhxHkMyvJszpZ6UdhDIuDTG4Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7a74cb74-cf33-4826-925c-62e8ecdf5bb0&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

ลิงค์สำหรับเข้าเรียนออนไลน์ใน MS Teams สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนใน SEC2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aALm3D6GPGp5-y5JYx9eIJPGKaTrgXW5S7B3roFOD1301%40thread.tacv2/conversations?groupId=b93c6cb9-eada-42b5-89ff-967301bfbcba&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

หากพบปัญหาไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ทาง

โทร. 0815941529 (ดีแทค)  0849497272 (เอไอเอส) หรือ email: krisdacm@hotmail.com

รายวิชา - ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้

อาจารย์ผู้สอน