รายละเอียด

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย / Data Communication and Networking

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Communication and Networking
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ลิงค์สำหรับเข้าเรียนออนไลน์ใน MS Teams สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนใน SEC1

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a_6BEzvcMap6OGg6Xtxpl1SNcdrrYZuA9YlF8J3ibtS41%40thread.tacv2/General?groupId=09236889-7b99-4752-aa31-f09cd7aa0abc&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

ลิงค์สำหรับเข้าเรียนออนไลน์ใน MS Teams สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนใน SEC2

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3au81rrDCdSTg9txo9QFicJyhuy1RdUUuQM1zTBLbRKlg1%40thread.tacv2/General?groupId=e032ca7e-5b3a-4d77-9af7-babd218f0a57&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

หากพบปัญหาไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ทาง

โทร. 0815941529 (ดีแทค)  0849497272 (เอไอเอส) หรือ email: krisdacm@hotmail.com

รายวิชา - การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย

อาจารย์ผู้สอน