รายละเอียด

การออกแบบอาคาร / Building Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV702
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบอาคาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Building Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบอาคาร

อาจารย์ผู้สอน