รายละเอียด

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง / Prestressed Concrete Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV701
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Prestressed Concrete Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

อาจารย์ผู้สอน