รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC303_SEC_8
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

  1. 2/64_ENGCC303/SEC_8_วัสดุวิศวกรรม_(พฤหัสบ่าย)
    • - SEC_8_วศ.บ.มร.(4ปี)2

Team Code: hxxh9wp

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน