รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 5 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : ENGCC303_SEC_5, 6, 7
 • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
 • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

 1.  2/64_ENGCC303/SEC_5,6,7_วัสดุวิศวกรรม_(พฤหัสเช้า)
  •  - SEC_5_วศ.บ.ยธ.เทียบโอน1 ห้อง 2
  •  - SEC_6_วศ.บ.สว.(4ปี)1
  •  - SEC_7_วศ.บ.มพ.เทียบโอน 1 ห้อง 2

Team Code: apn62sn

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน