รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร กลุ่มเรียนที่ 7 / Physics Laboratory 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC104 SEC.7
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร กลุ่มเรียนที่ 7
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics Laboratory 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร กลุ่มเรียนที่ 7

อาจารย์ผู้สอน