รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มเรียนที่ 17 / INNOVATION and TECHNOLOGY Sec.17

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102 SEC.17
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มเรียนที่ 17
  • ชื่อรายวิชา (EN) : INNOVATION and TECHNOLOGY Sec.17
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มเรียนที่ 17

อาจารย์ผู้สอน