รายละเอียด

ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร กลุ่มเรียนที่ 3 / PHYSICS 2 for ENGINEERS Sec.3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC103 SEC.3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร กลุ่มเรียนที่ 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : PHYSICS 2 for ENGINEERS Sec.3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร กลุ่มเรียนที่ 3

อาจารย์ผู้สอน