รายละเอียด

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปวช.2 จันทร์ 8.00น. / Energy and environment

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51000003
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปวช.2 จันทร์ 8.00น.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Energy and environment
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

อ.บุณฑริก  รอดบำรุง  084-1782151

รายวิชา - พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปวช.2 จันทร์ 8.00น.

อาจารย์ผู้สอน