รายละเอียด

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ บช.บ.กบ.ทอ.2/1,บช.บ.กบ.ทอ.2/2,วศ.บ.อท.4(4ปี) อังคาร 8.00น. / Science for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ บช.บ.กบ.ทอ.2/1,บช.บ.กบ.ทอ.2/2,วศ.บ.อท.4(4ปี) อังคาร 8.00น.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Science for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

อ.บุณฑริก  รอดบำรุง  084-1782151

รายวิชา - วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ บช.บ.กบ.ทอ.2/1,บช.บ.กบ.ทอ.2/2,วศ.บ.อท.4(4ปี) อังคาร 8.00น.

อาจารย์ผู้สอน