รายละเอียด

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา วศ.บ.อส.1ทอ. จันทร์ 12.00น. / Environmental and Development

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา วศ.บ.อส.1ทอ. จันทร์ 12.00น.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Environmental and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

อ.บุณฑริก  รอดบำรุง  084-1782151

รายวิชา - สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา วศ.บ.อส.1ทอ. จันทร์ 12.00น.

อาจารย์ผู้สอน