รายละเอียด

การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ วศ.บ.ยธ.4(4ปี) พฤ 12.00 / Thinking and Making Decision Scientifically

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ วศ.บ.ยธ.4(4ปี) พฤ 12.00
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thinking and Making Decision Scientifically
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

อ.บุณฑริก  รอดบำรุง  084-1782151

รายวิชา - การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ วศ.บ.ยธ.4(4ปี) พฤ 12.00

อาจารย์ผู้สอน