รายละเอียด

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ / Science for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC105_Sec7 (ภาคพิเศษ)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Science for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน