รายละเอียด

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา / Environment and Development

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC106_Sec 4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Environment and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนวทางการใช้ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

Natural Resources and environment, relationship of human and environment, factor that effect environment, current environment problems, use of natural resources sustainable environmental conservation based on science, innovation and modern technology , as well as moral and ethics.

รายวิชา - สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน