รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร วศ.บ.เครื่องกล เทียบโอน / Physics Laboratory 2 For Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร วศ.บ.เครื่องกล เทียบโอน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics Laboratory 2 For Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร วศ.บ.เครื่องกล เทียบโอน

อาจารย์ผู้สอน