รายละเอียด

การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคลาวด์ / Cloud Application Development

  • 4 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 9 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE184
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคลาวด์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Cloud Application Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2564

รายละเอียด

วิชาบังคับก่อน ENGCE112 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เพื้นฐานเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้ง การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนคลาวด์ แการพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลทฟอร์มและทรัพยากรบนคลาวด์ การเลือกใช้เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์ การพัฒนาทักษะ การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรร์เคลื่อนที่โดยการทำงานร่วมกับฟังก์ชันหลักของระบบคลาวด์

รายวิชา - การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคลาวด์

อาจารย์ผู้สอน