รายละเอียด

โครงงานเตรียมวิศวกรรม 2 / Pre-Project 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51024202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานเตรียมวิศวกรรม 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre-Project 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Team Code : 6pyhi97

รายวิชา - โครงงานเตรียมวิศวกรรม 2

อาจารย์ผู้สอน