รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี SEC_19 / Innovation and Technology SEC_19

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102_SEC_19
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี SEC_19
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology SEC_19
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เบอร์โทรอาจารย์ผู้สอน 0897588725

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี SEC_19

อาจารย์ผู้สอน