รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี SEC_15 / Innovation and Technology SEC_15

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102_SEC_15
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี SEC_15
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology SEC_15
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เบอร์โทรอาจารย์ผู้สอน 0897588725

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี SEC_15

อาจารย์ผู้สอน