รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_1 / Calculus 3 for Engineers SEC_1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers SEC_1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เบอร์โทรอาจารย์ผู้สอน 0897588725

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_1

อาจารย์ผู้สอน