รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Lab Chem for Eng

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Lab Chem for Eng
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Sec 02_วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี) ปี 1/2564
Sec 05_ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี) ปี 1/2564
Team Code : lch9kzc

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน