รายละเอียด

การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัยและนวัตกรรม / Science process

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัยและนวัตกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Science process
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Team Code : gfwoe4f

รายวิชา - การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัยและนวัตกรรม

อาจารย์ผู้สอน