รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Lab Chemistry for Engineer

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Lab Chemistry for Engineer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Sec 01_วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี) ปี 2/2563
Team Code : 1ezllvy

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน