รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineer

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Team Code : 3c9fn8b

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน