รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร อังคารเช้า เซคชัน๘ / Physics Laboratory 2 for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร อังคารเช้า เซคชัน๘
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics Laboratory 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ชันสอง อาคารศึกษาทั่วไป

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร อังคารเช้า เซคชัน๘

ชี้แจงการเรียนการสอน
กิจกรรม : ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้คะแนน การเรียนการสอน

อธิบายการใช้เครื่องมือปฏิบัติการต่างๆ
กิจกรรม : อธิบายการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ที่ต้องใช้ในปฏิบัติการทดลอง และการทดลองปฏิบัติใช้

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 1
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการกฎของโอห์ม พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 2
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการวีทสโตนบริดจ์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 3
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการอัดประจุและคายประจุของตัวเก็บประจุ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 4
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการศึกษาการใช้งานออสซิโลสโคป พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 5
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการกำทอนทางไฟฟ้าในวงจร RLC พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 6
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการเครื่องชั่งกระแส พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 7
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการโมเมนต์แม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 8
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 9
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการปรากฏการฮอลล์ พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 10
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการวัดอัตราเร็วแสง พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 11
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการการแทรกสอดแบบไมเคิลสัน พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 12
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการนิวเคลียร์พื้นฐาน พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

ทดลองปฏิบัติการครั้งที่ 13
กิจกรรม : ทดลองปฏิบัติการสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน พร้อมส่งผลการทดลอง นำเสนอ ตรวจสอบ และทำรายงานการทดลองส่ง

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน