รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Sec3 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Sec3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Sec3

อาจารย์ผู้สอน