รายละเอียด

มนุษยสัมพันธ์ Sec 5 / Human Relations

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : มนุษยสัมพันธ์ Sec 5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Relations
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด 

รายวิชา - มนุษยสัมพันธ์ Sec 5

อาจารย์ผู้สอน