รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม SEC_2 / Life and Social Skills SEC_2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01120001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม SEC_2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skills SEC_2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เบอร์ติดต่อ 0622415429 ในเวลาราชการ

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม SEC_2

อาจารย์ผู้สอน